DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z COVID-19

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z COVID-19

11 czer 2021

/Bezpieczeństwo w Hotelu Szafran**** w Czeladzi – Covid 19 

Safety at Hotel Szafran **** in Czeladź - Covid 19

 

Priorytetem Hotelu Szafran jest bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie naszych
Gości i Pracowników.

 The priority of the Hotel Szafran is safety, health and well-being of our

              Guests and employees.  

W związku z pandemią COVID-19 wprowadziliśmy w hotelu procedury bezpieczeństwa, zapewniające Państwu oraz naszym pracownikom warunki do bezpiecznego i komfortowego wypoczynku oraz pracy.

Wszystkie zasady zostały przygotowane w oparciu o obowiązujące Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie:  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

In connection with the COVID-19 pandemic, we have introduced security procedures at the hotel, providing you and our employees with conditions for safe and comfortable rest and work.

All rules have been prepared on the basis of the applicable Guidelines of the Ministry of Development and the Chief Sanitary Inspector available at: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Status Hotelu / Hotel Status

● Recepcja czynna jest całą dobę i cały czas przyjmujemy rezerwacje.

Reception is open 24 hours a day and all reservations are accepted

● Restauracja Grill jest czynna w godzinach 10:00 – 22:00

Restaurant Grill is open 10:00 a.m. – 10:00 p.m.

● Strefy ogólnodostępne stanowią przestrzeń publiczną  w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez  Pracowników, jak i Gości Hotelowych.

 

1. Przestrzeń ogólnodostępna

1.1 Przy wejściu do Hotelu oraz przy Recepcji udostępniamy środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji.
1.2 Codziennie prowadzimy regularną dezynfekcję klamek, uchwytów, poręczy, stolików i blatów, siedzisk w Lobby i korytarzach, włączników światła, przycisków windy, powierzchni płaskich, drzwi prowadzących na korytarze przy użyciu atestowanych środków dezynfekujących.
1.3 Prowadzona jest regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu i Restauracji.
1.4 W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu umieszczona jest w widocznym miejscu instrukcja jak poprawnie myć ręce, jak zakładać i zdejmować maseczkę, zakładać i zdejmować rękawiczki.
1.4 Korytarze oraz lobby hotelowe są wietrzone kilka razy dziennie.
1.5 Zostaje wprowadzona regularna dezynfekcja windy hotelowej, nie rzadziej niż raz na godzinę, wraz z wprowadzeniem ograniczenia liczby osób korzystającej z niej jednocześnie do max. 2 osób.
1.6 Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest na każdym piętrze obiektu.


2. Strefa recepcji
2.1 W recepcji zostały zamontowane specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników.
2.2 Wprowadzone zostały strefy bezpieczeństwa przed recepcją w celu zachowania odpowiedniego dystansu.
2.3 Blat recepcji, terminal płatniczy, długopisy oraz karty do pokoi są regularnie dezynfekowane po ich użyciu.
2.4 Zgodnie z wytycznymi gazety i ulotki zostały usunięte.
2.5 Minimalizujemy czas, jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
2.6 Procedura zameldowania obejmuje obowiązkowe złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Niewyrażenie oświadczenia może skutkować niemożliwością realizacji usługi hotelowej.
2.7 Przy Recepcji mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby.
2.8 W recepcji dostępne są maseczki i jednorazowe rękawiczki.
2.9 Maksymalna liczba gości przebywających w hotelowym lobby zostaje ograniczona do 8 osób.
2.10 W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo Hotel zastrzega sobie niezameldowanie Gościa, u którego widoczne są objawy takie jak kaszel katar, problemy z oddychaniem.
2.11 Na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby zameldowane oraz pracownicy hotelu.
2.12 W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu.


3. Pokój hotelowy
3.1 Sprzedaż pokoi odbywa się w systemie rotacyjnym.
3.2 Minimalizowana jest ilość Gości przebywających na tym samym piętrze.
3.3 Dbając o Gości i Pracowników w trakcie pobytu Gości nikt z personelu nie wchodzi do zajętego pokoju, w związku z tym niedostępna jest usługa sprzątania pokoju. W celu wymiany ręczników prosimy o kontakt z Recepcją nr 100.
3.4 Pokoje zajęte na dłużej niż 3 dni sprzątane są co 3 doby wraz z wymianą pościeli.
3.5 Pokoje zwolnione są sprzątane wg specjalnych procedur tj sprzątnie rozpoczynamy po upływie 24H (w ramach możliwości) po wyjeździe Gościa, pokoje są wietrzone oraz odkażane tylko certyfikowanymi środkami płynnymi z
uwzględnieniem pełnej dezynfekcji mebli i urządzeń dostępnych w pokoju, w szczególności aparatu telefonicznego, minibarku i telewizora z pilotem. Wyposażenie szklane (szklanki, kubki) jest każdorazowo wyparzane w zmywarkach.
3.6 Współpracujemy z certyfikowana Pralnią, w której proces prania odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni C.
3.6 Prace personelu sprzątającego prowadzone są w maseczkach i rękawiczkach, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od Gości.
3.7 Wózki sprzątające i odkurzacze każdorazowo są dezynfekowane a materiały do sprzątania używane są jednorazowo.


4. Restauracja / Grill Bar / Patio
4.1 Restauracja i ogródek patio są otwarte codziennie od 10.00 do 22.00
i działają zgodnie z bieżącym reżimem sanitarnym.
4.2 Przy każdym wejściu do restauracji umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji.
4.3 Naszym Gościom zapewniamy bezpieczną przestrzeń między stolikami.
4.4 Obsługa każdorazowo dokładnie dezynfekuje stół i krzesła tak, aby były przygotowane na przybycie kolejnych Gości.
4.5 Prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni (blaty, poręcze, uchwyty, klamki) oraz terminali płatniczych i długopisów.
4.6 Posiłki, na życzenie Gości, mogą być dostarczone do pokoju, z poszanowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
4.7 Wózki room service oraz tace kelnerskie są regularnie dezynfekowane. Sztućce, porcelana oraz szkło są wyparzane każdorazowo, zgodnie z procedurami sanepidu.
4.8 Obsługa restauracji pracuje w rękawiczkach jednorazowych oraz maseczkach zachowując bezpieczny dystans społeczny.
4.9 Kącik dla dzieci dostępny w restauracji zostaje zamknięty na czas nieokreślony.
4.10 W trosce o zdrowie naszych Gości dokonujemy regularnego wietrzenia Restauracji.


5. Strefa konferencyjna
5.1 Sale konferencyjne są dostępne zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5.2 Przy wejściu do sal konferencyjnych umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk.
5.3 Przed realizacją każdej konferencji wyposażenie w Sali jest dokładnie dezynfekowane, a sala wietrzona.


6. Siłownia i sauna
6.1 Siłownia oraz Sauna są dostępne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6.2 W siłowni jednocześnie mogą być 3 osoby.
6.3 Z sauny jednocześnie mogą korzystać 2 osoby.
6.4 W strefie Siłowni oraz Saun umieszczone zostały informacje o obowiązujących zasadach korzystania.
6.5 W obydwu pomieszczeniach dostępne są płyny do dezynfekcji rąk.
6.6 Przygotowane zostały środki do dezynfekcji urządzeń dla Gości, aby przed i po ćwiczeniach zdezynfekować używany sprzęt.
6.7 Aby korzystać z Sauny obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, w tym celu prosimy o kontakt z Recepcją.


7. Podsumowanie
Co robimy, aby zwiększyć bezpieczeństwo Gości:
● udostępniamy środki do dezynfekcji rąk we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych,
● prowadzimy regularną dezynfekcję powierzchni,
● regularnie wietrzymy cały obiekt,
● udostępniamy maseczki i rękawiczki jednorazowe w recepcji,
● wszyscy pracownicy są regularnie szkoleni z zachowania norm bezpieczeństwa i przestrzegania procedur zgodnie z wymogami GiS oraz Ministerstwa Rozwoju,
● każdy z pracowników wykonuje swoje obowiązki w jednorazowych rękawiczkach oraz w maseczce w częściach obiektu, gdzie następuje bezpośredni kontakt z gościem,
● pracownicy mają zapewniony dostęp do środków dezynfekujących – płynów oraz materiałów ochrony osobistej,
● pomieszczenia wspólne dla pracowników – szatnie, toalety i zaplecze są dezynfekowane regularnie, zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa.


O co prosimy naszych Gości?
● stosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa w obrębie wszystkich hotelowych stref ogólnodostępnych,
● stosowanie dystansu społecznego – min 1,5 m,
● nie gromadzenia się w Lobby Hotelowym w grupach przekraczających 8 osób,
● w przypadku zauważenia u siebie nasilających się objawów duszności, kaszlu, trudności w oddychaniu prosimy o nieopuszczanie pokoj.

 

1. Public Space
1.1. At the entrance to the hotel and at the reception desk, we provide hand disinfectants along with instructions for effective disinfection
1.2. Every day, we regularly disinfect door handles, handles, handrails, tables and countertops, seats in the Lobby and corridors, light switches, elevator buttons, flat surfaces, doors leading to corridors using certified disinfectants.
1.3. Regular disinfection of public toilets in the Hotel and Restaurant is carried out
1.4. in every public toilet on the premises of the hotel there is a visible instruction on how to wash your hands properly, how to put on and take off a mask, how to put on and take off gloves
1.5. The corridors and hotel lobby are ventilated several times a day
1.6. Regular disinfection of the hotel lift is introduced, at least once an hour, with the introduction of a limitation of the number of people using it simultaneously to max. 2 people.
1.7. Hand disinfectant is available on each floor of the facility.

2. Reception area
2.1 Special covers have been installed at the reception desk to ensure a safe space for guests and employees.
2.2 Security zones in front of the reception desk have been introduced in order to keep an appropriate distance.
2.3 The reception desk, payment terminal, pens and room cards are regularly disinfected after use.
2.4 In line with the Guidelines, newspapers and leaflets have been removed.
2.5 We minimize the time necessary to carry out the check-in procedure at the Reception for the shortest possible presence of our guests in this zone.
2.6 The registration procedure includes the obligatory submission of a health declaration. Failure to make a statement may result in the inability to provide the hotel service.
2.7 Two people can be at the reception desk at the same time
2.8 Masks and disposable gloves are available at reception.
2.9 The maximum number of guests staying in the hotel lobby is limited to 8 people.
2.10 For the sake of our common safety, the Hotel reserves the right not to check in for the Guest who shows symptoms such as cough, runny nose, breathing problems.
2.11 Only registered persons and hotel employees may stay on the premises.
2.12 There are telephone numbers to the Sanepid at the Reception.

3. Hotel room
3.1 The sale of rooms takes place on a rotational basis
3.2 The number of guests staying on the same floor is minimized
3.3 Taking care of guests and employees during their stay, no one of the staff enters the occupied room, therefore the room cleaning service is not available. In order to change towels, please contact the Reception No. 100
3.4 Rooms occupied for more than 3 days are cleaned every 3 days, including linen change
3.5 Released rooms are cleaned according to special procedures, i.e. cleaning begins after 24H (if possible) after the Guest's departure, the rooms are aired and sanitized only with certified liquid agents, including full disinfection of furniture and devices available in the room, in particular the telephone, minibar and TV set with remote control. Glass accessories (glasses, cups) are each time scalded in the dishwasher.
3.6 We work with a certified Laundry, where the washing process takes place at a minimum temperature of 60 degrees C.
3.7 The cleaning staff's work is carried out in masks and gloves, keeping a safe distance from guests.
3.8 Cleaning trolleys and vacuum cleaners are disinfected each time and cleaning materials are used once.

4. Restaurant / Grill Bar / Patio
4.1 The Patio restaurant and garden are open daily from 10.00 to 22.00 and operate in accordance with the current sanitary regime.
4.2 At each entrance to the restaurant there are hand disinfectants with instructions for proper disinfection.
4.3 We provide our guests a safe space between the tables.
4.4 The staff each time thoroughly disinfects the table and chairs so that they are prepared for the arrival of new guests.
4.5 Regular disinfection of surfaces is carried out (countertops, handrails, handles, door handles), as well as payment terminals and pens.
4.6 At guests' request, meals can be delivered to the room in compliance with all safety rules.
4.7 Room service trolleys and waiters trays are regularly disinfected. Cutlery, porcelain and glass are scalded each time in accordance with the procedures of the Department of Health and Safety.
4.8 The restaurant staff works in disposable gloves and masks, maintaining a safe social distance.
4.9 The children's corner available in the restaurant is closed indefinitely.
4.10 Out of concern for the health of our guests, we regularly ventilate the restaurant.

5. Conference area
5.1 Conference rooms are available in accordance with the current MR and GiS Guidelines.
5.2 There are hand disinfectants at the entrance to the conference rooms.
5.3 Before each conference, the equipment in the room is thoroughly disinfected and the room aired.

6. Gym and sauna
6.1 The Gym and Sauna are available in accordance with the applicable MR and GiS Guidelines
6.2 3 people can be in the gym at the same time
6.3 2 people can use the sauna at the same time
6.4 Information on the applicable rules of use has been posted in the gym and sauna zone
6.5 Hand disinfectants are available in both rooms
6.6 We have prepared means for disinfecting devices for guests in order to disinfect the equipment used before and after the exercises
6.7 In order to use the Sauna, prior reservation is required, for this purpose, please contact the reception.

7. Summary
What we do to increase the safety of guests:
• We provide hand disinfectants in all public areas
• We regularly disinfect surfaces
• The entire facility is regularly aired
• We provide disposable masks and gloves
in reception
• All employees are regularly trained to maintain safety standards and comply with procedures in accordance with the requirements of GiS and the Ministry of Development.
• Each employee performs his duties
in disposable gloves and a mask in parts of the facility where there is direct contact with the guest.
• Employees have access to disinfectants - liquids and personal protective materials.
• Common rooms for employees - locker rooms, toilets and back-up facilities are disinfected regularly, in accordance with accepted safety standards.
What do we ask our guests for?
• Comply with mouth and nose coverage in all hotel's public areas
• Use of social distance - min 1.5 m
• Not to gather in the Hotel Lobby in groups of more than 8 people
• In case of noticing increasing symptoms of shortness of breath, coughing or breathing difficulties, please do not leave the room and report this fact to the Reception on the phone number 100.

zobacz także

newsletter

test

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez EUROPEJSKA VII SP. Z O.O., Będzińska 82, 41-250, Czeladź Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane