Działania związane z COVID-19

Działania związane z COVID-19

06 sie 2020

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19
Priorytetem Hotelu Szafran jest bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie naszych
Gości i Pracowników.

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Priorytetem Hotelu Szafran jest bezpieczeństwo, zdrowie i samopoczucie naszych
Gości i Pracowników. 

Our actions in relation to the COVID-19 pandemic

    The priority of the Hotel Szafran is safety, health and well-being of our 

Guests and employees.   


 

Status hotelu Hotel Status

 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów Hotel Szafran świadczy usługi noclegowe oraz gastronomiczne zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego,
w związku z tym dotychczasowo obowiązujące procedury i standard obsługi uległy zmianie na następujące:  

In the light of current regulations  Hotel Szafran provides accommodation services with F&B service in accordance with the guidelines of Ministry of Development and Chief Sanitary Inspectorate therefore, existing procedures and service standards have changed to the following:

 

 • Recepcja czynna jest całą dobę/  Reception is open 24 hours a day

 

 • Śniadanie serwowane jest w Restauracji Grill w godzinach 06:30 – 09:30 z zachowaniem zasad sanitarnych/  Breakfast is served in Grill Bar from 06:30 till 09:30 with sanitary rules

 

 • Restauracja Grill czynna jest w godzinach 10:00 – 22:30 z zachowaniem zasad sanitarnych

Grill Bar is open from 10:00  till 22:30 with sanitary rules

 

 • Room service oraz Przechowalnia bagażu   – działanie zawieszone do odwołania   

Room service as well as Luggage storage -  suspended until further notice

 

 • Sauna jest czynna w godzinach 16:00 – 21:00 z zachowaniem zasad sanitarnych. Skorzystanie z sauny możliwe jest tylko po dokonaniu rezerwacji na daną godzinę. W tym celu prosimy o kontakt z recepcją.  

Sauna is open from 16:00 – 21:00 with sanitary rules. Contact with the reception please to make a sauna reservation. 

 

 • Siłownia czynna jest  w godzinach 06:00-22:00 z zachowaniem zasad sanitarnych.  

Gym room is open 06:00 – 22:00 with sanitary rules 

 

 • Wprowadzony został limit zakwaterowanych Gości oraz kwarantanna pokoi zwolnionych  

A limit of accommodated Guests and a quarantine of released rooms have been introduced

 

 • Wprowadzona została zasada poruszania się  windą tylko przez maksymalnie dwie osoby 

 The principle of moving the elevator by a maximum number of 2 people has been introduced 

 

 •  Sprzątanie pokoi odbywa się tylko po wyjeździe Gości. W celu wymiany ręczników oraz wyrzucenia śmieci prosimy o ich wystawienie w workach na korytarz przed drzwi pokoju, natomiast w celu  uzupełnienia kosmetyków i środków higienicznych prosimy o kontakt z recepcją lub z pokojową. Woda oraz wszelkie inne środki zostaną przygotowane i postawione przy drzwiach pokoju. 

Cleaning of  rooms takes place only after Guest’s departure. To change towels and throw away rubbish, please put them in bags in the corridor in front of the room door, and to provide amenities, contact the reception or the maid  please. Water and any other means will be prepared and placed at the the door of the room


 

 •  Minibary w pokojach pozostają zamknięte. W przypadku chęci zakupu asortymentu minibaru prosimy o kontakt z Recepcją.  

The minibars remain closed. If you want to purchase the mini bar assortment, please contact 

the Reception.  

 

 • Wprowadzono zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych 

 The usage of hotel blow dryers in room bathrooms was banned

 

 • Zgodnie z Wytycznymi informujemy, iż obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Hotelu Szafran osób w nim niezakwaterowanych 

In accordance with the guidelines, we would like to inform you that there is an absolute ban on staying in the Hotel Szafran non - accommodated people.

 

 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych tylko i wyłącznie na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby)  

The possibility of using conference rooms only on the terms described in current law (maintaining a social distance of at least 2 meters from person to person).

 

 

********************************************

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w Hotelu   

Ensuring sanitary safety at the Hotel:


 

Prezentujemy Państwu prowadzone przez Hotel Szafran działania realizowane w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania hoteli: 

We present you the activities carried out by the Hotel based on the guidelines of Ministry of Development and Chief Sanitary Inspectorate for the operation of hotels from 03.05.2020.

Among the measures we take will be:

 

 • Praca Pracowników w naszym Hotelu wykonywana jest w maseczkach i rękawiczkach jednorazowego użytku. Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników 

The work of employees in our hotel is carried out in single-use masks and gloves. We respect the safety of our guests and employees.

 

 • W naszej Recepcji wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa po to, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy naszymi Gośćmi i Pracownikami. 

At our reception we have introduced safety zones in order to maintain a safe distance between our guests and employees.

 

 • Maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających w Lobby Hotelowym – 6 osób. 

The maximum number of people staying in the hotel lobby at the same time is 6 people.

 

 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są na standach  przy wejściu do Hotelu,  obok recepcji, przy wejściu do Grill Baru  wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk 

Dispensers with liquid hand disinfectants are placed on the stand at the hotel entrance and next to the reception with instructions on how to properly disinfect your hands.

 

 • Maseczki wielorazowego i jednorazowego użytku oraz rękawiczki jednorazowe dostępne są do zakupu w recepcji 

Reusable and disposable masks and disposable gloves are available for purchase at the reception.

 

 • Instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz zdejmowania i zakładania maseczki dostępne przy standach oraz w  toaletach w Lobby recepcyjnym 

Instructions for washing hands, taking off and putting on gloves, and taking off and putting on the mask are available at the toilets in the reception lobby.

 

 • Monitorujemy codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i wszelkie powierzchnie płaskie) oraz wietrzenia wszystkich pomieszczeń Hotelu 

We monitor daily cleaning works with particular emphasis on disinfection of touch surfaces (handrails, door handles, light switches, handles, chair rails and all flat surfaces) and airing all rooms in the Hotel.

 

 • Staramy się, aby ograniczyć do minimum czas przebywania Gości przy recepcji i  udzielić wszystkich niezbędnych informacji 

We try to minimize the time spent by the guests at the reception and provide all necessary information.

 

 • Na bieżąco, nie rzadziej niż co godzinę dezynfekujemy toalety, windy, blat recepcyjny, urządzenia i wyposażenie recepcji i Lobby 

On a regular basis, at least every hour we disinfect toilets, elevators, reception desk, reception and lobby equipment.

 

 • Stosujemy profesjonalne środki myjące i dezynfekujące. Certyfikaty dostępne w recepcji
  i  u Kierownictwa Hotelu 

We use professional cleaning and disinfecting agents. Certificates available at the reception and hotel management.

 

 • Każdy zwolniony pokój jest wyłączony z wynajmu na 48 godzin, dezynfekowany ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich powierzchni dotykowych oraz gruntownie wietrzony 

Each vacated room is excluded from rent for 48 hours disinfected with particular regard to all touch surfaces and thoroughly ventilated.

 

 • Stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników potwierdzone certyfikatem Pralni Praxima potwierdzającym to, że ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni; cały proces posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Certyfikat dostępny na życzenie w Recepcji Hotelu. 

We use the highest standards related to maintaining the cleanliness and quality of washing bedding and towels confirmed by a Praxima laundry certificate confirming that towels and bedding are washed at a minimum temperature of 60 degrees, the whole process is certified by the State Hygiene Institution. Certificate available on request at the hotel reception.

 

 • Adres i telefon Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Henryka Dąbrowskiego 9a

Tel: 48 32 262 38 12

Pozostałe służby medyczne: numer alarmowy 112 

Address and telephone number of the State Sanitary and Epidemiological Station:

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Henryka Dąbrowskiego 9a

Tel: 48 32 262 38 12

Other medical services: emergency number 112

 

 • Informujemy, iż  dbając o zdrowie,  bezpieczeństwo i samopoczucie naszych Gości oraz Pracowników Hotelu w kartach rejestracyjnych znajduje się Pouczenie o odpowiedzialności karnej i cywilnej za zatajenie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pod kątem COVID-19 i przebywania na kwarantannie, które każdy Gość musi podpisać.  

We would like to inform you that taking care of the health, safety and well-being of our guests and hotel employees in the registration cards there is an instruction about criminal and civil liability for concealing important information regarding health status in terms of covid19 and being in quarantine which every guest must sign.

 

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren Hotelu. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

If there are clear signs of the disease such as persistent cough, malaise, difficulty in breathing the guest will not be allowed into the Hotel. The guest will be instructed to report to the nearest infectious department as soon as possible for consultation with the doctor, by going there by own transport or by notification of 999 or 112.

 

****************************************************

 

Kontakt bezpośredni /   Direct contact:

 

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie rezerwacji czy środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:  32 784 31 00 lub mailowo pod adresem info@hotelszafran.pl 

If you have any questions regarding reservations or precautions, please contact us by phone: 32 784 31 00 or via e-mail: info@hotelszafran.pl

 

Przydatne informacje /  Useful information:

 

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl/koronawirus w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji. Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/ 

                        We recommend following the website: gov.pl/koronawirus in order to avoid false information.

If you observe disturbing symptoms (such as high fever, coughing and shortness of breath), then contact the hotline NFZ 800 190 590 or use the infectious hospital or GIS search engine https://gis.gov.pl/mapa/                               

 

check also

newsletter

test

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by EUROPEJSKA VII SP. Z O.O., Będzińska 82, 41-250, Czeladź . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved